EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA


DIAGNOSTIKA CELIAKIE

ELISA súpravy

komplexná diagnostika celiakie renomovaného výrobcu Eurospital

VÝHODA: rovnaké riedenie vzorky a pracovný postup pre všetky ELISA súpravy!

Eu-tTG® IgA
Eu-tTG® IgG
● jedinečná, celosvetovým patentom chránená metodika
● použitie humánneho rekombinantného antigénu z prokaryotických buniek (E. coli) vylučuje krížovú reakciu s nukleárnym eukaryotickým antigénom
● vysoká senzitivita (99,0% pre IgA) a špecificita (98,6% pre IgA)
● 5-bodová kalibračná krivka
● reagencie pripravené na použitie

α-Gliatest® S IgA Chromo
α-Gliatest® S IgG Chromo
● stanovenie protilátok proti α-frakcií gliadínu
● reagencie pripravené na použitie

α-Glia-Pep® IgA
α-Glia-Pep® IgG
● stanovenie protilátok proti deamidovaným gliadínovým peptidom
● použitým antigénom sú špecifické peptidy derivované z gliadínu, zaručujúce vyššiu senzitivitu (82%) a špecificitu (97%) v porovnaní so súpravami na stanovenie protilátok proti gliadínu
● u pacientov s potravinovou intoleranciou nedochádza k falošnej pozitivite

celiakia prospekt (167,40 kB) ELISA Eu-tTG® (340,72 kB) ELISA α-Gliatest® S a α-Glia-Pep® (167,37 kB)

IFA a PCR diagnostika

IFA:
Antiendomysium® IgA
Antiendomysium® IgG
Antiendomysium® HUC
Antiendomysium® Biopsy
● imunofluorescenčné stanovenie antiendomyziálnych protilátok v sére, resp. bioptickom materiály za použitia opičieho ezofágu resp. humánneho pupočníku

PCR:
XeliGen RT
Eu-Gen Risk
Eu-Gen
● identifikácia rizika vzniku celiakie na molekulárnej úrovni (DQ haplotypy a DR alely)

XeliGen RT leták (182,79 kB) XeliGen RT prospekt (307,34 kB)

Eurolambda® 2010