EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.


O NÁS

KONTAKTNÉ A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ÚDAJE

EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika,
tel.: +421-33-53 41 448-9, fax.: +421-33-54 43 094
www.eurolambda.sk, e-mail: eurolambda@eurolambda.sk


IČO: 35 869 429 IČ DPH: SK2021755208
Bankové spojenie: Uni Credit Bank: SK03 1111 0000 0014 3699 2009
Zapísaný v obchodnom registri  Okresneho súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka číslo: 10429/T


Eurolab Lambda a.s. uskutočňuje po dohode spätný odber predaných elektrozariadení. Nakládku elektrozariadenia zabezpečí zákazník. Spätný odber môže byť odmietnutý, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.


Cerifikát ISO 90001:2015

Cerifikát ISO 13485:2016

Výpis z Obchodného registra SR

Politika kvality EUROLAB LAMBDA a.s. (2022-2025)

Hodnotenie Národného informačného strediska SR v segmetne MSP


PROFIL

Eurolab Lambda a.s. je slovenská obchodná firma s pôvodným zameraním najmä pre oblasť klinickej laboratórnej diagnostiky. V súčasnej dobe systematicky rozširujeme svoju ponuku o produkty pre oblasť chémie a laboratórnej techniky, spotrebného laboratórneho materiálu, produktov pre molekulárnu biológiu a genetiku pre výskumné pracoviská aj pre rutinné laboratóriá.

Neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky je aj zabezpečenie technického servisu a aplikačného poradenstva. Zabezpečujeme dodávky vybraných firiem, ktoré nájdete na stránke - Partneri

Našim cieľom je svojim zákazníkom ponúkať zaujímavé produkty s ohľadom na ich cenu.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ firma Eurolab Lambda spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO a DIČ firmy, dodacia adresa pracoviska, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický kontakta mailová adresa kontaktnej osoby. Osobné údaje spracováva firma Eurolab Lambda a.s. za účelom
- fakturácie dodávaného tovaru,
- zasielania dodávaného tovaru
- zasielania mailových ponúk produktov firmy Eurolab Lambda a.s..

Osobné údaje firma Eurolab Lambda a.s. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:
- zásielkovej firmy Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (IČO 35834498)
v rozsahu dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby a telefonický kontakt

- sprostredkovateľa NEKOM-AUDIT, spol.s r.o. (IČO 34139991), ktorý spracováva fakturačnú agendu firmy Eurolab Lambda a.s.
v rozsahu názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO a DIČ firmy, dodacia adresa pracoviska, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický kontakta mailová adresa kontaktnej osoby

- sprostredkovateľa Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o. (IČO 36836460), ktorý spracováva právnu agendu firmy Eurolab Lambda a.s.
v rozsahu názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO a DIČ firmy, dodacia adresa pracoviska, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický kontakta mailová adresa kontaktnej osoby

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
  1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
  2. Nevyužívaním zasielania mailových ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
  3. Prevádzkovateľ firma Eurolab Lambda spracováva na svojich webových stránkach nevyhnutné súbory cookies. Súbormi cookies sa rozumejú malé textové súbory, ktoré webový server ukladá do zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. Súbory cookies sú jednoduché textové súbory, ktorých oprávnenie nezahŕňa vykonať zmenu v programe a ani iné úlohy.
  4. Nevyhnutné cookies (nazývané tiež ako technické cookies alebo funkčné cookies) - Cieľom spracúvania a ukladania informácií prostredníctvom nevyhnutných cookies je zabezpečiť riadnu funkcionalitu webstránky a zvýšenie komfortu návštevníka webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje užívateľov a ich jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú užívateľ výslovne požaduje. Súhlas so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom nevyhnutných cookies preto nie je potrebné získavať. Na spracúvanie alebo ukladanie informácie prostredníctvom nevyhnutných cookies nie je potrebný súhlas podľa §109 ods. 8 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.


Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas
Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 033/ 534 14 48 poslaním e-mailu na adresu: eurolambda@eurolambda.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Tich. Milkina 2, 917 01 Trnava

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Osobné údaje firma Eurolab Lambda a.s. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie. V prípade nejasností, alebo žiadosti o zmenu stavu Vašich osobných údajov, kontaktujte zodpovednú osobu na eurolambda@eurolambda.sk.

Eurolambda® 2010