EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

14.01.2018

PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátor


08.01.2018

Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvalitatívny test pre ambulancie, rýchly kvantitatívny test a ELISA pre laboratóriá.


07.01.2018

Komplexná diagnostika celiakie výrobcu EUROSPITAL za výhodné ceny (ELISA, IFA, PCR).O NÁS

KONTAKTNÉ A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ÚDAJE

EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika,
tel.: +421-33-53 41 448-9, fax.: +421-33-54 43 094
www.eurolambda.sk, e-mail: eurolambda@eurolambda.sk


IČO: 35 869 429 IČ DPH: SK2021755208
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., číslo účtu: 2922860305/1100
Zapísaný v obchodnom registri  Okresneho súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka číslo: 10429/T


Eurolab Lambda a.s. uskutočňuje po dohode spätný odber predaných elektrozariadení. Nakládku elektrozariadenia zabezpečí zákazník. Spätný odber môže byť odmietnutý, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.


Cerifikát ISO 9001- ISO 13485

Výpis z Obchodného registra SR

POLITIKA KVALITY A CIELE EUROLAB LAMBDA a.s. (2016-2018)

Hodnotenie Národného informačného strediska SR v segmetne MSP


PROFIL

Eurolab Lambda a.s. je slovenská obchodná firma s pôvodným zameraním najmä pre oblasť klinickej laboratórnej diagnostiky. V súčasnej dobe systematicky rozširujeme svoju ponuku o produkty pre oblasť chémie a laboratórnej techniky, spotrebného laboratórneho materiálu, produktov pre molekulárnu biológiu a genetiku pre výskumné pracoviská aj pre rutinné laboratóriá.

Neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky je aj zabezpečenie technického servisu a aplikačného poradenstva. Zabezpečujeme dodávky vybraných firiem, ktoré nájdete na stránke - Partneri

Našim cieľom je svojim zákazníkom ponúkať zaujímavé produkty s ohľadom na ich cenu.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ firma Eurolab Lambda spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO a DIČ firmy, dodacia adresa pracoviska, telefonický kontakt, mailová adresa.


Osobné údaje spracováva firma Eurolab Lambda a.s. za účelom fakturácie dodávaného tovaru, zasielania dodávaného tovaru (pričom zásielkovej firme sa poskytnú údaje o dodacej adrese a telefonický kontakt), zasielania mailových ponúk produktov firmy Eurolab Lambda a.s. a akcií.


Osobné údaje firma Eurolab Lambda a.s. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

- zásielkovej firmy v rozsahu dodacia adresa a telefonický kontakt

- sprostredkovateľa NEKOM-AUDIT, spol.s r.o. (IČO 34139991), ktorý spracováva fakturačnú agendu firmy Eurolab Lambda a.s. v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO a DIČ firmy.


Osobné údaje firma Eurolab Lambda a.s. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o prístup k svojim osobným údajom, o obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo o ich vymazanie.


V prípade nejasností, alebo žiadosti o zmenu stavu Vašich osobných údajov, kontaktujte zodpovednú osobu na eurolambda@eurolambda.sk.


Zákazník, ako dotknutá osoba, má právo v prípade potreby podať sťažnosť na dozornom orgáne Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Eurolambda® 2010